സോളാർ സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റുകൾ

BeySolar Lighting Company Limited സ്ഥാപിതമായത് 2006-ലാണ്;അതിനുശേഷം, സോളാർ ലൈറ്റിംഗ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെയും അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളുടെയും ആഗോള വിപണിയിലെ ഏറ്റവും പ്രൊഫഷണലും വിശ്വസനീയവുമായ സോളാർ എൽഇഡി ലൈറ്റുകൾ നിർമ്മാതാവാണ് BeySolar.